Algemene voorwaarden

informeren

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan  wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen  een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en  mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een  overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn  afgeweken.


3. Vergoeding


3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf  eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden  wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik  van het werk.
3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden  vergoed.

4. Factuur en betaling

4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
4.2 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.
4.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de  nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht  daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
4.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is  toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.

5. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval  binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke  termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige  schade voor de Wederpartij zou leiden.

6. Opdracht

6.1 De opdrachtgever maakt specifieke wensen die van belang zijn voor de  uitvoering van de opdracht schriftelijk kenbaar bij de fotograaf en wel tijdig voor  aanvang van de opdracht.
6.2 De Fotograaf voert de opdracht uit naar eigen technisch en creatief inzicht en spant  zich daarbij in om tegemoet te komen aan specifieke wensen van de opdrachtgever als  bedoeld in het vorige lid.
6.3 De opdracht is te allen tijde aan te merken als een inspanningsverbintenis, niet  zijnde een resultaatsverbintenis.
6.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.
6.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele  opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de  vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

7. Levering

Bestanden worden aangeleverd in het overeengekomen formaat en bestandstype.

8. Ziekte/overmacht

8.1 De Fotograaf is niet aansprakelijk voor het niet of niet-tijdig nakomen van zijn  verplichtingen als gevolg van overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en  jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet  voorzien, waarop de Fotograaf geen invloed kan uitoefenen en waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, daaronder begrepen ziekte en tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid.
8.3 Ingeval van overmacht kunnen de verplichtingen van de Fotograaf, in overleg  met de opdrachtgever, worden overgenomen door een collega-Fotograaf. Deze wordt  aangewezen door de Fotograaf.
8.4 Indien de Fotograaf bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn  verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde deel van de diensten inclusief de  gemaakte onkosten afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze  factuur te voldoen.

9. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.

10. Licentie

10.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij  wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een  licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
10.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze  nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten  behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de  overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
10.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen  en valt niet onder het in artikel 10.2 genoemde exploitatierecht.
10.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven  exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke  toestemming van de Fotograaf.
10.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub licenties te verlenen aan derden.

11. Inbreuk op auteursrecht

11.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt  beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
11.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste  driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een  dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige  geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en  indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

12. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

12.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te  worden opgenomen.
12.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een  Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform  artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
12.3 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende
persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op  naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100%  van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig  recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op  vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en  buitengerechtelijke kosten).

13. Aansprakelijkheid en rechten van derden

13.1 De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde  Licentie te verlenen.
13.2 De Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van  derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.
13.3 De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade,  tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma. 13.4 Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vordering  aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de  Wederpartij en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

14. Faillissement/surseance

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.  In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

15. Rechts- en forumkeuze

15.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
15.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene  Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal  worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

DuPho. | Dutch Professional Photographers

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder depotnummer 12/2022